PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

logo programu rozvoja vidieka

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (PRV SR 2014 – 2020) podporovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Názov a sídlo prijímateľa: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
Miesto realizácie projektu: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
Názov projektu: MODERNIZÁCIA A PRESTAVBA PORÁŽKY HYDINY
Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Oblasť zamerania výzvy: 1 Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
Kód projektu: 042NR080045

Hlavný cieľ: Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií.
Cieľ 1: Modernizácia technologickej vybavenosti priestorov porážkárne
Cieľ 2: Zavádzanie nových výrobných postupov
Cieľ 3: Zavádzanie výroby nových produktov
Cieľ 4: Zefektívňovanie výrobného procesu
Cieľ 5: Zlepšenie konkurencieschopnosti žiadateľa na trhu
Cieľ 6: Zlepšenie ochrany životného prostredia
Investície reagujú na nasledovné potreby:
– zvýšenie efektivity všetkých výrobných faktorov vrátane pôdy a dosiahnutie nárastu pridanej hodnoty poľnohospodárskych podnikov vrátane diverzifikácie činnosti,
– podpora predaja domácej produkcie a zvýšenie kvality, rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov vrátane investícií v oblasti spracovania a odbytu/marketingu poľnohospodárskej produkcie,
– zvýšenie energetickej efektívnosti a úspory energie v pôdohospodárstve
Príspevok projektu k prierezovým cieľom:
a) Inovácie
b) Životné prostredie

Týka sa nasledovných investícií: Označovač, Automatické etiketovacie a vážiace zariadenie, Zariadenia na spracovanie hydiny, Stavba Modernizácia a prestavba porážky hydiny

Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu je: 1 829 254,14 EUR
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP maximálne v sume: 914 627,07 EUR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: http://www.apa.sk/projektove-podpory

____________________________________________________________________________________________

Miesto realizácie projektu: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
Názov a stručný opis projektu: Inovatívne technológie vo výrobe mäsových výrobkov
Cieľ projektu: Zavedenie inovatívnych technológií vo výrobe mäsových výrobkov na zvýšenie efektivity využitia výrobnej suroviny a obalových materiálov
Týka sa nasledovných investícií: Automatické etiketovacie a vážiace zariadenie, Baliaci stroj na balenie do prieťažnej fólie, Automatický hlbokoťažný baliaci stroj, Kontinuálna vákuová plnička
Názov a sídlo prijímateľa: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
Dátum začatia realizácie projektu: 10/2013
Dátum skončenia realizácie projektu: 06/2015
konkurencieschopnosť
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/
Výška poskytnutého príspevku: 108 344,40 EUR

IMG_3580
IMG_3582 (2)
IMG_3581 (2)