My v spoločnosti HSH, s.r.o. sa zaväzujeme uplatňovať najvyššie štandardy etického správania, integrity a zodpovednosti vo všetkých našich podnikových procesoch a aktivitách. Tieto zásady sa vzťahujú na každý rozhodovací proces a jeho vzťahy v rámci HSH, s.r.o.

HSH, s.r.o. má politiku nulovej tolerancie voči akejkoľvek forme podplácania a korupcie zo strany svojich zamestnancov alebo osôb alebo spoločností konajúcich za HSH, s.r.o. alebo v jej mene. V spoločnosti HSH platia pravidlá Etického manažmentu, Etického kódexu a pravidlá proti úplatkom a korupcii, ktoré deklarujú náš záväzok bojovať proti akýmkoľvek korupčným a neetickým praktikám v priebehu podnikových procesov a aktivít, v ktorých pôsobíme.

Manažment a zamestnanci  HSH, s.r.o. sa zaväzujú implementovať a presadzovať efektívne a spoľahlivé metódy a postupy na prevenciu, monitorovanie a elimináciu úplatkov a korupcie a neustále zlepšovanie manažérskeho systému nekorupčného správania v HSH, s.r.o. Zodpovednosť za dohľad nad implementáciou a fungovaním kompliance programu a Etického kódexu v oblasti manažérskeho systému nekorupčného správania v HSH, s.r.o preberá a realizuje Etická komisia.

Zamestnanci a ďalšie osoby konajúce v mene spoločnosti HSH, s.r.o.  alebo v jej mene majú prísne zakázané priamo alebo nepriamo vyžadovať, prijímať alebo ponúkať úplatky a dary v súvislosti s podnikovými procesmi a aktivitami. Od zamestnancov podnikových procesov a aktivít sa očakáva, že budú dodržiavať Etického kódexu a budú dodržiavať nulovú toleranciu HSH, s.r.o. k úplatkom a korupcii. Zamestnanci, ktorí nebudú dodržiavať Etický kódex, budú podliehať príslušným disciplinárnym opatreniam vyplývajúcich z kompetencie Etickej komisii HSH, s.r.o.

HSH, s.r.o. poskytuje všetkým zamestnancom a stakeholderom informácie, ako podávať správy o akomkoľvek nevhodnom správaní v rámci HSH, s.r.o., ktoré sa riadi princípmi HSH, s.r.o v oblasti oznamovania podľa Etického kódexu.

Veľké Zálužie, 18.11.2020Ing. Timotej Husár, CSc.
konateľHSH, s.r.o.