Preambula

Spoločnosť HSH už od svojho počiatku funguje na fixovaných etických základoch. Naše poslanie je dodávať na trh kvalitné, zdravotne bezpečné, biologicky a nutrične plnohodnotné produkty, a tak sa aktívne podieľať na zabezpečení potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky. Veríme, že naši spokojní zákazníci a obchodní partneri sú zárukou a prvotriednou garanciou našej kvality.

Tento etický kódex predstavuje záväzný dokument vychádzajúci z našich firemných hodnôt a platí  pre všetkých zamestnancov.

Hodnoty

Ako firma sa snažíme pristupovať k podnikaniu čestne a zodpovedne. Uvedomujeme si svoje postavenie v spoločnosti voči každému stakeholderovi a preto nevnímame podnikanie len ako prostriedok tvorby zisku ale aj ako spôsob, ktorým môžeme napomôcť udržateľne spoločenskému rozvoju. Naše hodnoty formujú naše správanie a poukazujú na to čo je v našom svete dôležité. A preto nás sprevádzajú nielen v pracovnom ale aj súkromnom živote. Principiálne hodnoty firmy HSH, s.r.o.:

–  ľudská dôstojnosť–  spravodlivosť
–  rešpekt voči životnému prostrediu–  lojálnosť
–  zodpovednosť–  čestnosť
–  dôvera–  solidarita a sociálne cítenie
–  rovnosť príležitostí–  dobré meno spoločnosti firma HSH, s.r.o.

Súlad so zákonom

Pri všetkých aktivitách, procesoch, výkonoch a rozhodovaniach firmy HSH, s.r.o. je cieľovo realizované morálne konanie rešpektujúce a aplikujúce platnú legislatívu SR.

Dobré  meno a ochrana majetku spoločnosti

Dobré meno spoločnosti je pre našu spoločnosť dôležitým aspektom na ceste úspechu. Snažíme sa ho udržiavať kvalitnou prácou a vytváraním dobrých vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi našich produktov. Každý zamestnanec spoločnosti HSH, s.r.o. sa svojím vystupovaním na verejnosti podieľa na šírení dobrého mena spoločnosti. Zamestnanci sú povinní dbať na ochranu hmotného majetku spoločnosti.

Zákazníci

            Spokojnosť zákazníkov je u nás na prvom mieste. Preto a snažíme produkovať kvalitné produkty a výrobky, ktoré uspokojujú zákazníkov do najvyššej možnej miery. Kvalitu, vnímame ako celý súbor vlastností produktu, ktorý začína pôvodom suroviny, formou spracovania, zložením ako aj výslednou chuťou a pridanou hodnotou produktu. Dbáme na komunikáciu so zákazníkmi a preto sa snažíme budovať vzťahy so zákazníkmi na princípoch čestnosti a korektného prístupu.

Konkurencia

Ako jedna z najväčších spoločnosti v odvetví spracovania a výroby  hydinových výrobkov nám nie je cudzie férové správanie voči konkurencií. Rešpektujeme dobré meno konkurencie a   veríme, že budovanie pozitívnych vzťahov s konkurenciou  v rámci zákona vedie k vytvoreniu zdravého konkurenčného prostredia.

Zamestnanci

Naša spoločnosť HSH sa snaží  zamestnancom poskytovať nadštandardné benefity a pomáhať im v ich profesijnom aj osobnostnom raste.   Vzťahy voči zamestnancom stoja na vzájomných princípoch rešpektovania základných ľudských práva, zodpovednosti, čestnosti a spravodlivosti. Vedenie spoločnosti netoleruje žiaden prejavy diskriminácie, psychického ani fyzického násilia.  Každý zamestnanec má právo na  zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti a súkromia.  Veríme, že spokojný zamestnanec je kľúčovou súčasťou dosiahnutia úspechu a naplnenie stanovených cieľov. Od zamestnancov očakávame dôsledné plnenie pracovných úloh a férové správanie voči všetkým obchodným partnerom.

Životné prostredie

Pri našej práci neustále myslíme na životné prostredie. Našim cieľom, dlhodobo udržateľným cieľom HSH, je produkovať a ponúkať čo najzdravšie a najkvalitnejšie produkty s minimálnym dopadom na životné prostredie. Na Slovensku sme lídrom v zavádzaní inovácií a modernej ekologickej technológie. Našimi podnikateľskými aktivitami sa snažíme zasahovať do životného prostredia v čo najnižšej možnej miere. Všetci zamestnanci sú povinný vykonávať svoju prácu v súlade so zákonmi a nariadeniami, ktoré sa vzťahujú na ochranu životného prostredia.

Neetické správanie

Porušenie etického kódexu nahlasujú zamestnanci a aj ďalší stakeholderi písomne na hotline: eticka.komisia@hsh.sk. Povinnosťou stakeholderov je nahlásiť každé porušenie i pokus o porušenie etického kódexu etickej komisii. Každé hlásenie je anonymné a môže byť zverejnené len so súhlasom oznamovateľa. Etická komisia je povinná každé hlásenie podrobne preskúmať a ihneď riešiť. Firma HSH, s.r.o. netoleruje žiadne postihy voči oznamovateľom a snaží sa o dodržiavanie etického kódexu v plnej miere.
 

Veľké Zálužie, 18.11.2020 Stakeholderi firmy HSH, s.r.o.