Deklarácia princípov UN Global Compact

UN Global Compact (https://www.unglobalcompact.org/) je strategickou iniciatívou pre spoločnosti, ktoré chcú zosúladiť svoje činnosti a stratégie s 10 univerzálne akceptovanými princípmi v oblastiach ľudských práv, práce, životného prostredia a antikorupčného správania. My v spoločnosti HSH, spol. s r.o.  sme sa k nim tiež radi pripojili a stali sme sa signatárom iniciatívy UN Global Compact.

To znamená, že  fungujeme spôsobom, ktorý minimálne spĺňa základné zodpovednosti v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Zdieľame spoločne s so všetkými členmi UN Global Compact rovnaké hodnoty a princípy všade, kde sú prítomné, a sme si vedomí, že relevantné procesy v jednej oblasti nevyvážia škody v inej oblasti. Integráciou 10 princípov UN Global Compact do stratégií, politík a procesov, a tiež kreovaním kultúry integrity spoločnosti nielenže zachovávame svoje základné zodpovednosti voči ľuďom a planéte, ale realizujeme dlhodobý úspešný udržateľný rozvoj (podľa cieľov udržateľného rozvoja) nášho rodinného podniku HSH, spol. s r. o:

·         Ľudské práva

Princíp : Firmy by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne dojednaných ľudských práv; a
Princíp 2: zabezpečiť, že sa žiadnym spôsobom nebudú podieľať na ich porušovaní.

·         Pracovné normy

Princíp 3: Firmy by mali rešpektovať slobodu združovania a uznať právo kolektívne vyjednávanie;
Princíp 4: eliminovať akékoľvek formy nútenej práce;
Princíp 5: nesmú dovoliť využívanie detskej pracovnej sily a
Princíp 6: eliminovať diskrimináciu v práci.

·         Životné prostredie

Princíp 7: Firmy by mali podporovať preventívny prístup k environmentálnym výzvam;
Princíp 8: odporovať iniciatívy propagujúce zodpovedný prístup k životnému prostrediu; a
Princíp 9: podporovať vývoj a rozširovanie technológií ohľaduplných k životnému prostrediu.

·         Boj proti korupcii

Princíp 10: Firmy by mali bojovať proti všetkým formám korupcie, vrátane vydierania a úplatkárstva.