Podpisom tejto charty diverzity sa my, zástupcovia spoločnosti, zaväzujeme:

Rešpektovať diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku a to bez ohľadu na pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav;

Nerobiť kompromisy v našom úsilí zachovať pracovisko oslobodené od akýchkoľvek foriem diskriminácie alebo obťažovania a oceňovať vzájomnú úctu a princíp rovnakého zaobchádzania; chrániť našich zamestnancov pred diskrimináciou;

Zachovať a posilňovať diverzitu v pracovnom prostredí; neustále podporovať inkluzívne pracovné prostredie, oslobodené od predsudkov voči všetkým zastúpeným skupinám na Slovensku v súlade s vyššie uvedenými záväzkami;

Oceňovať diverzitu ako podnikateľskú hodnotu, ktorá podporuje inovácie a posilňuje ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť firiem a organizácií;

Začleňovať riadenie diverzity a inklúzie do stratégií ľudských zdrojov a zvyšovať povedomie o témach diverzity na úrovni manažmentu. Podporovať princíp diverzity s dôrazom na znižovanie vedomých aj podvedomých predsudkov a zaručovať rovnaké zaobchádzanie pri nábore, posudzovaní výkonov, prístupe k vzdelávaniu a kariérnemu rastu, mzdových podmienkach, zladení súkromného a pracovného života, ochrane pred obťažovaním a nespravodlivým prepustením;

Ísť príkladom a byť ambasádormi diverzity a inklúzie. Komunikovať naše aktivity a napredovanie v podpore diverzity dovnútra aj navonok. Vzdelávať a odborne viesť našich zamestnancov a ostatných relevantných partnerov v témach inklúzie a diverzity a zapájať ich do procesu realizácie týchto aktivít.