EN
HSH, s.r.o.

SÚŤAŽ RECEPTOV HSH

Účelom štatútu je upraviť pravidlá verejného hlasovania o víťaza súťaže Sviatočný kráľovský […]

Účelom štatútu je upraviť pravidlá verejného hlasovania o víťaza súťaže Sviatočný kráľovský recept (ďalej len „Anketa“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými na konkrétnych webových stránkach v zmysle článku 3 bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Ankety tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky. 

 

 1. Vyhlasovateľ a organizátor ankety
 2. Vyhlasovateľom verejného hlasovania je HSH,s.r.o, so sídlom
  Majer 236,951 35 Veľké Zálužie, IČO: 314 098 90, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra 
 3. Organizátor verejného hlasovania jeContentFruiters.r.o., so sídlom Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra, IČO: 50 183 419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40253/N (ďalej aj ako „organizátor“). 
 4. Účel ankety
 5. Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia obchodného mena spoločnostiHSHs.r.o a jej spojenia so zodpovedným správaním. 

III. Termín trvania a miesto konania ankety 

 1. Anketa sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky v rámci súťažeSviatočný kráľovský recept.
 2. Anketa je vyhlásená a termín konania je oznámený na stránke www.kurakralovske.sk
 3. Zber receptov sa uskutoční od 17.12.2019 do 31.12.2019.Následne bude zverejnený dátum spustenia verejného hlasovania. 
 4. Účastníci ankety
 5. Do ankety budú zaradené recepty s výrobkami HSH a Kura Kráľovské (s fotografiami) a ich autori prihlásení do súťaže Sviatočný kráľovský recept prostredníctvom formulára na stránkehttp://www.kurakralovske.sk/sviatocny-kralovsky-recept  . Podmienkou zaradenia do verejného hlasovania je splnenie všetkých podmienok súťaže Sviatočný kráľovský recept (ďalej len „Súťažiaci“).  
 6. Účastníkom sa na účely tejto Ankety rozumie každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase začiatku hlasovania v Ankete dosiahla vek 18rokov (ďalej len „Hlasujúci“).
 7. Priebeh ankety
 8. Ankety sa môže zúčastniť každý Hlasujúci, ktorý v dobe trvania Ankety, zahlasuje výlučne za jedného Súťažiaceho na stránke www.kurakralovske.sk. Každý hlas bude overený prostredníctvom e-mailovej adresy, na ktorú bude zaslaný verifikačnýlink.
 9. Každý Hlasujúci sa Ankety môže zúčastniťiba jedenkrát.
 10. Vyhlasovateľ a Organizátor nenesú zodpovednosť za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Ankety.
 11. Za regulárnosť sčítania platných hlasov zodpovedá Organizátor. Organizátor Ankety posúdi platnosť hlasov.
 12. Všetky osoby, prítomné na sčítavaní hlasov, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v tejto súvislosti dozvedeli. Tieto osoby nesmú zverejniť žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné identifikovať výhercov Ankety. Táto povinnosť zaniká po oficiálnom vyhlásení výsledkov súťažeSviatočný kráľovský recept.
 13. Výhra a jej odovzdanie
 14. Predmet výhrybudeuvedený na stránke www.kurakralovske.sk. 
 15. Predmetom výhry v Ankete je vecná cena od Organizátora – kniha receptov, ktorú získa do ukončenia hlasovania najväčší počet platných hlasov.
 16. Organizátor sa zaväzuje, že výsledky Ankety budú vyhlásenépo vyhodnotení súťažeSviatočný kráľovský recept. 
 17. O presnom spôsobe doručenia výhry bude víťazný Súťažiaci informovaný Vyhlasovateľom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 18. Na výhru nemá žiadny Súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky Ankety sú konečné. Účastníci Ankety berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote ako je stanovená v bode 6.2 tohto štatútu. Účastníci Ankety taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné postúpiť na iný subjekt/osobu alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená v tomto štatúte. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Ankety bude rozhodnutie Organizátora a Vyhlasovateľa konečné a záväzné.
 19. V prípade rovnosti počtu platných hlasov v Ankete pre dvoch alebo viacerých Súťažiacich zástupca Organizátora vyžrebuje jedného víťaza spomedzi súťažiacich, ktorí dosiahli rovnaký počet platných hlasov.
 20. Organizátor sa zaväzuje umožniť Vyhlasovateľovi oslovenie Súťažiacich k ďalšej spolupráci.

VII. Ochrana osobných údajov 

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi Hlasujúcim a Usporiadateľom, v súlade s ustanoveniami tohto štatútu. Usporiadateľ bude získavať údaje priamo od Hlasujúceho. Usporiadateľ archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa Hlasujúceho len po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Osobné údaje Hlasujúceho nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis. Poskytnuté osobné údaje Usporiadateľ nezverejňuje. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov Usporiadateľ nerealizuje.
 2. Dotknutá osoba má najmä právo žiadať od Usporiadateľa prístup k informáciám o spracúvaní jeho osobných údajov a to:
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
 • opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
 • vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel ich spracúvania, ak bol odvolaný súhlas na ich spracúvanie za predpokladu, že sú údaje spracúvané na základe súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis, 
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
 • odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol Hlasujúci Usporiadateľovi v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu. 
 1. Dotknutá osoba má tiež právo:
 • namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Usporiadateľ spracúva na právnom základe ochrany oprávnených záujmov, vrátane profilovania a priameho marketingu, 
 • odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, 
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

VIII. Dane 

 1. Vyhlasovateľ a Organizátor nezodpovedá za plnenie si daňových povinností Účastníkov Ankety vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 2. Osobitné ustanovenia
 3. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania Ankety si Vyhlasovateľ a Organizátor vyhradzujú právo Anketu ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky Ankety, vyhlásiť oznámenie o výhre zaslané výhercovi za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na Ankete tým účastníkom, ktorí sa zúčastňujú Ankety v rozpore s dobrými mravmi.
 4. Vyhlasovateľ a Organizátor nezodpovedajú dôvody na strane výhercu, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Usporiadateľa ankety a Poskytovateľa ceny.
 5. Vyhlasovateľ a Organizátor nehradia Účastníkom Ankety žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na Ankete.
 6. Vyhlasovateľ a Organizátor si vyhradzujú právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto Ankety, dĺžku trvania ako aj zrušenie Ankety kedykoľvek počas jej priebehu aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu Ankety Organizátor zverejní obdobným spôsobom ako tento štatút.
 7. Vyhlasovateľ a Organizátor nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi.
 8. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 9. Záverečné ustanovenia
 10. Tento štatút je zverejnený na stránke www.kurakralovske.sk a je uložený u Organizátora Ankety.
 11. Zapojením do Ankety vyjadrujú Účastníci svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami.

V Nitre, 17. decembra 2019